ชาวภูทานมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกับเรา

เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาดูงานการเกษตรของชาวภูทาน เราได้สอนการปลูกผัก ผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์ โดยการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ไว้ใช้เอง นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร และเราได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตรของไทยกับภูทานอีกด้วย ซึ่งทำให้เรารู้ว่า ที่ประเทศภูทาน มีการปลูกพืช ผักผลไม้แบบไร้สารเคมีเป็นส่วนใหญ่

คนของประเทศเขาได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ แถมยังไม่มีสารเคมี ซึ่งทางประเทศเขา ยังไม่มีนโยบายในการส่งออกผัก ผลไม้ เพราะไม่ได้ทำเป็นอุตสาหกรรมการเกษตร ส่วนใหญ่เขาจะปลูกไว้ทานเองมากกว่า

Featured Posts
Recent Posts
Archive

© 2014 JuAm Herb and Health Co.,Ltd.  All Rights Reserved.