top of page

About Us

         จากการเป็นเกษตรกร มาตั้งแต่รุ่นคุณตา คุณยาย จนมาถึงรุ่นปัจจุบัน เราได้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการทำไร่นา ปลูกข้าว ที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 จังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของทุ่งกุลาร้องไห้ (GI) คือ พื้นดินมีลักษณะพิเศษ เหมาะสมและเอื้อต่อการปลูกข้าวหอมมะลิ จากประสบการณ์และความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างดี เราจึงได้มีการพัฒนาการผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเรื่อยมา เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและความต้องการของผู้บริโภค เช่น การปลูกข้าว พืชผัก ผลไม้ แบบเกษตรอินทรีย์ (ออร์แกนิค) การทำสบู่ แชมพู จากสมุนไพร และอื่นๆ

Company

เราเริ่มก่อตั้งในรูปแบบบริษัท เมื่อปี 2555 ในนาม บริษัท จูแอม เฮิร์บ แอนด์ เฮ้ลท์ จำกัด , ซึ่งคำว่า จูแอม เป็นภาษาเขมร แปลว่า เปรี้ยวหวาน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเราถูกแปรรูปมาจากผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว รสหวาน รวมกับคำว่า เฮิร์บ คือ สมุนไพรไทย ที่มีสรรพคุณมากมาย กลายเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ให้ผู้บริโภคใช้แล้วมีสุขภาพดี อีกทั้งยังช่วยกระจายรายได้ไปสู่เกษตรกรโดยตรง

Vision

พันธกิจของเรานั้น ไม่ใช่เพียงแค่การผลิตสินค้าและการสร้างผลกำไร แต่เรายังให้ความสำคัญถึงคุณค่าของผู้บริโภคที่จะได้รับจากสินค้านั้นอย่างคุ้มค่า ด้วยวิสัยทัศน์ของเรา คือ ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีผลิตผลทางเกษตรที่ได้คุณภาพ พร้อมทั้งยังเตือนใจให้เกษตรและผู้บริโภค ตระหนักถึงการใช้ทรัพยกรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ตามแนวทางพระราชดำริ “เกษตรพอเพียง”

Farmstay

จากพื้นที่เพาะปลูก ที่เป็นนาข้าว และสวนสมุนไพร ที่เราได้ทำการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี (ออร์แกนิค) เราจึงสนับสนุนให้เกษตรกร หรือผู้ที่สนใจ มาศึกษา ท่องเที่ยวได้ เพราะเราอยากจะพัฒนาคุณค่าของอาชีพเกษตรกรไทย โดยเรามีทั้งโฮมสเตย์ คือ อาศัย กินอยู่กับชาวบ้าน และฟาร์มสเตย์ เป็นพื้นที่เพาะปลูกของเราในการสอนการปลูกข้าว การทำปุ๋ยอินทรีย์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

Standard

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณหน่วยงานราชการ และสถาบันการศีกษาต่างๆ ที่มีส่วนช่วยให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาแก่เรา จนทำให้เราได้รับการรับรองต่างๆ จากทั้งมาตรฐานในประเทศ และมาตรฐานสากล รวมถึงรางวัลต่างๆ อีกด้วย ( เช่น อย., มกท., OTOP Surin Best, Organic Thailand, IFOAM )

bottom of page