top of page

งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

วันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 จูแอมเฮิร์บ แอนด์ เอ้ลท์ ได้รับเชิญร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตร กรุงเทพฯ เพื่อนำความรู้มาใช้ในการขับเคลื่อนเมืองธรรมเกษตร ทั้งด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดข้าวอินทรีย์ สาระสำคัญที่ได้จากการร่วมงาน คือ

1. การผลิตข้าวอินทรีย์ ต้องมีมาตรฐาน ตั้งแต่สายพันธุ์ ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ (GI)

และการรับรองมาตรฐานการผลิต

2. การแปรรูป ปัจจุบันมีการแปรรูปข้าวอย่างมากมายหลากหลาย ทั้งอาหาร ยา

และเครื่องสำอาง จำเป็นที่เกษตรกรต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยี เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น

3. การตลาด นอกจากผลิตข้าวเพื่อการบริโภคในประเทศไทยแล้ว การแข่งขันกับตลาด

ต่างประเทศ ควรเน้นที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ

ทั้งนี้ ยังขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายข้าวชุมชน เครือข่ายกลุ่มชาวนาไทย และเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ อีกด้วยโดยเราได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ ชาวนาเงินล้าน โดยชาวนารุ่นใหม่

Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page