top of page

ร่วมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ AEC

จูแอมเฮิร์บ แอนด์ เฮ้ลท์ ร่วมออกร้านเจรจาการค้าระหว่างประเทศ AEC เพื่อผลักดันและสินค้าของประเทศ ทั้งในส่วนสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม การค้าบริการและทรัพย์สินทางปัญญา เป็นไปตามความเหมาะสมของระดับการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนา นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อระบบการค้าพหุภาคีของไทย และยืนยันบทบาทการเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญในการค้าสินค้าเกษตรในเวทีระหว่างประเทศของประเทศไทย

1. การร่วมออกงานแสดงสินค้า ณ กรุงเสียมเรียบ ประเทสกัมพูชา พบปะนักุรกิจชาวกัมพุชา เนื่องจากเรามีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่คล้ายคลึงกัน ผุ้ประกอบการเป็นมิตรกันและเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

2. การร่วมออกงานแสดงสินค้า ณ กรุงเว้ และ ดานัง ประเทศเวียดนาม พบปะนักธุรกิจเวียดนาม เพื่อนำเสนอแผนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรม เนื่องจากเรามีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่คล้ายคลึงกัน ผุ้ประกอบการเป็นมิตรกันและเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

3 การร่วมออกงานแสดงสินค้า ณ จาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย พบปะนักธุรกิจชาวอินโดนีเซีย และนักการฑูต ที่อยู่ประจำกรุงจารืกาต้า ส่วนใหญ่สินค้าประเภทอาหารมีความต้องการเป็นอย่างมาก และที่สำคัญคือการได้รับมาตรฐานฮาลาลตามหลักสากล

Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page